mercredi 21 février 2018

அறுசீர் விருத்தம் - 28

விருத்த மேடை - 28
 
அறுசீர் விருத்தம் - 28
[தேமா + கருவிளங்காய் + கூவிளம் + புளிமா + கருவிளங்காய் + கூவிளம்]
[அரையடி வெண்டளை]
 
தோல்வியிற் கலங்கேல் [பாரதியின் புதிய ஆத்திசூடி]
 
வெல்லும் வழியுணர்க! என்றுமே
  விரைந்து செயற்படுக! நற்குறள்
சொல்லும் வழியுணர்க! என்றுமே
  துணிந்து நடந்திடுக! சீருடன்
செல்லும் வழியுணர்க! என்றுமே
  சிறந்து திகழ்ந்திடுக! தோல்வியைக்
கொல்லும் வழியுணர்க! என்றுமே
  கொடியோர் பகையறுக நெஞ்சமே!
 
    [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
தேமா + கருவிளங்காய் + கூவிளம் + புளிமா + கருவிளங்காய் + கூவிளம் என்ற வாய்பாட்டில் ஓரடி அமைய வேண்டும். இவ்வாறு நான்கடிகள் ஓரெதுகை பெற்று வரவேண்டும். ஒன்று, நான்காம் சீர்களில் மோனை அமைய வேண்டும்.
 
ஆத்திசூடி நுாலில் உள்ள ஓரடியைத் தலைப்பாகக் கொண்டு இவ்வகை அறுசீர் விருத்தம் ஒன்றைப் பாடுமாறு பாவலர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
   
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற முகநுால் குழுவில் இணைந்து தங்கள் விருத்தத்தைப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
  
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
22.02.2018

நான் பிறந்த ஊர்!


நான் பிறந்த ஊர்!
[இன்னிசைக் கலிவெண்பா!]
 
நுால்நெய்யும் ஆலையும், நுட்பமுடன் கற்றவர்கள்
நுால்நெய்யும் சாலையும் கால்கொண்ட கன்னலுார்!
நுாலிடை பின்னும் நுவல்எழில் ஆடையூர்!
நுாலிடை மின்னும் நுதல்விழி மாதரூர்!
நாட்டின் விடுதலையை நாடிய வன்மறவர்
காட்டிய நல்வழியைப் போற்றித் தொழுதவூர்!
பாட்டின் பெருமையைப் பாருக்[கு] உணா்த்திடவே
மீட்டும் தமிழேந்தித் தீட்டும் கவிதையூர்!
வன்னியர் பேர்விளங்க வல்ல திருமாலைக்
கன்னியர் வேண்டிக் களிப்புறும் காதலுார்!
ஆலையின் சங்கொலி காலையின் கண்திறந்து
வேலையின் சீருரைத்து விந்தையுறும் நல்லுார்!
தொடர்வண்டிப் பாதை! தொழிலாளர் ஆலை!
படர்வண்டு சோலை! படையரண் சூழ்ஊர்!
வயல்வெளி யாவும் மனையென மாறி
அயலவர் தம்மை அணைக்கும் அருள்ஊர்!
பொதுவுடைமைக் கட்சி பொலிவுடன் பூத்துப்
புதுவுடைமை கண்டு பொலிந்த புகழூர்!
தொழிலாளர் கொண்ட..வன் தோள்களின் ஆற்றல்
பொழிலாக நாட்டைப் புதுக்கி நடந்தவூர்!
மாங்காளி அம்மனை மக்கள் தொழுதேத்தித்
தேங்காணிப் பேற்றில் திளைத்திடும் செம்மையூர்!
ஊற்றுறும் அம்மனை உற்ற தெருவினர்
போற்றியே நல்விழாப் போந்திடும் நல்லவூர்!
வட்டிக் கணக்கெழுதும் செட்டிக் குலத்தவர்கள்
கட்டித் தொழுகின்ற கார்வண்ணன் ஆலயம்!
எட்டுத் திசைக்கும் எழிலாக நல்லாசி
கொட்டிக் கொடுத்துக் குலவுமெழில் கொஞ்சுமூர்!
மக்கள் தலைவர் மதியொளிர் சுப்பையா
செக்கிழுத்த தீரர்போல் சீர்கொடுத்துத் காத்தவூர்!
சுப்பையா சொல்லினைத் தப்பாமல் நன்கேற்றுச்
செப்பரிய என்தாத்தா சிந்தை மணந்தவூர்!
மாணவர் காலத்தில் மண்ணின் விடுதலைக்குக்
காணும் இடமெல்லாம் கன்னல் தமிழேந்திப்
பாடித் திரிந்தவர்! நாடி உழைத்தவர்!
கோடிக் கவிகளைக் கூட்டும் புலமையை
என்னுள் விளைத்தவர் எந்தை சனார்த்தனர்
பின்னிய பாக்களில் பீடுறும் வல்லவூர்!
ஆழ்வார் அமுதத்தை அள்ளி எனக்களித்து
வாழ்ந்த சடகோபர் சூழ்நலம் சேர்ந்தவூர்!
கடலுார் செலும்வழியைக் கட்டும் உடையாய்
உடல்மேல் தரித்தே உயர்புகழ் பெற்றவூர்!
தந்நலம் இல்லாத் தலைவர்தம் தொண்டினால்
செந்நலம் ஏந்திச் சிறந்து திகழுமூர்!
புண்ணியர் கண்ணியர் எண்ணிலா வண்ணமுடன்
திண்ணிய சீரினைச் சேர்த்து மகிழுமூர்!
பாட்டின் அரசன்யான் பாங்குடன் வந்துதித்துத்
தீட்டும் கவியைச் செவியேந்திக் கேட்டவூர்!
செந்தமிழ் இல்லம்! செழித்த கவிஇல்லம்!
நந்தமிழ் மேன்மையை நல்கிடும் இல்லம்!
கருமார நற்றெருவில் காணும்எம் இல்லம்
அருண்மாறன் என்னுள் அமர்ந்தாண்ட இல்லம்!
முதலியார் பேட்டையெனும் முத்தமிழ் ஊரே
இதமாக என்னுயிரை ஈந்த புகழில்லம்!
சாதியை ஏந்தித் தரித்த தெருப்பெயரை
மோதி யழித்திடவே முன்னே நினைவெழும்!
எல்லாத் தெருக்களிலும் என்றன் சிறுவடிகள்
மெல்ல நடந்து தமிழ்விளைத்த நாள்யாவும்
கண்முன்னே வந்து கதைபேசும்! காதலால்
பெண்முன்னே சொன்ன பெயர்கூறும்! நாள்தோறும்
வானொலி கேட்க வடித்த திடல்வழியே
தேனொலி தன்மைத் தினமும் கொடுக்குமூர்!
வல்ல தலைவர் வருகையால் அத்திடலில்
நல்ல உரையை நலமுடன் தந்தவூர்!
அன்று விளையாடி ஆழ்ந்த திடலினை
இன்று குலைத்தார்! எதிர்ப்பார் இலையென்றே!
பொல்லா அரசியலார் கொள்ளை அடித்திடவே
எல்லாப் பொதுவிடத்தை மெல்லக் குடிலமைத்தார்!
ஊரே தலைகீழ் உருமாறி உள்ளதை
நேரே மனங்கண்டு போரின் கொதிப்புறுமே!
ஏய்க்கும் மனிதரே எங்கும் திரிகின்றார்!
காய்க்கும் கவிதை கனன்று!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
21.02.2018

விருத்த மேடை - 27

விருத்த மேடை - 27
 
அறுசீர் விருத்தம் - 27
[விளம் + மா + விளம் + மா + விளம் + காய்]
 
தொன்மைக்கு அஞ்சேல் [பாரதியின் புதிய ஆத்திசூடி]
 
தொன்மையாம் என்றே தோய்வுறும் போக்கைத்
  துணிவுடன் போக்கிடுவாய்!
நன்மையாம் என்றே நனிதுயர் பொய்யாம்
  நடைமுறை நீக்கிடுவாய்!
புன்மையாம் என்றே புகன்றிடும் செயலைப்
  புதையுற ஆக்கிடுவாய்!
வன்மையாம் என்றே வாழ்வுறும் புதுமை
  மாண்புறக் கூத்திடுவாய்!
 
    [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
விளம் + மா + விளம் + மா + விளம் + காய் என்ற வாய்பாட்டில் ஓரடி அமைய வேண்டும். இவ்வாறு நான்கடிகள் ஓரெதுகை பெற்று வரவேண்டும். ஒன்று, ஐந்தாம் சீர்களில் மோனை அமையும்.
 
ஆத்திசூடி நுாலில் உள்ள ஓரடியைத் தலைப்பாகக் கொண்டு இவ்வகை அறுசீர் விருத்தம் ஒன்றைப் பாடுமாறு பாவலர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
   
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற முகநுால் குழுவில் இணைந்து தங்கள் விருத்தத்தைப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
  
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
21.02.2018

mardi 20 février 2018

விருத்த மேடை - 26விருத்த மேடை - 26

அறுசீர் விருத்தம்  - 26
[கூவிளம் + கூவிளம்  + தேமா அரையடி வெண்டளை]

தேசத்தைக் காத்தல் செய் [பாரதியின் புதிய ஆத்திசூடி]

நாட்டினைக் காத்திட வேண்டும்
  நம்முயிர் நம்முடல் என்றே!
காட்டினைப் போல்அரண் வேண்டும்
  கண்டவர் அஞ்சிடும் வண்ணம்!
ஏட்டினைக் கற்றிட வேண்டும்
  எத்திசை மின்புகழ் மேவும்!
பாட்டினை யாத்திட வேண்டும்
  பாங்குடன் பைந்தமிழ் ஓங்கும்!

    [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
கூவிளம் + கூவிளம்  + தேமா என்ற வாய்பாட்டில் அனைத்து அரையடிகளும் அமைய வேண்டும். இவ்வாய்பாட்டில் அரையடிக்கு வெண்டளை இயற்கையாய் அமையும். இவ்வாறு நான்கடிகள் ஓரெதுகை பெற்று வரவேண்டும். ஒன்று, நான்காம் சீர்களில் மோனை அமையும்.

ஒற்று நீக்கிக் கணக்கிட 16 எழுத்துகளை ஓரடி பெற்றிருக்கும்.

ஆத்திசூடி நுாலில் உள்ள ஓரடியைத் தலைப்பாகக் கொண்டு இவ்வகை அறுசீர் விருத்தம் ஒன்றைப் பாடுமாறு பாவலர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
  
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற முகநுால் குழுவில் இணைந்து தங்கள் விருத்தத்தைப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
20.02.2018

விருத்த மேடை - 25விருத்த மேடை - 25

அறுசீர் விருத்தம்  - 25
[தேமா + கருவிளம்  + கூவிளம் + தேமா + கருவிளம்  + கூவிளம் ]
[வெண்டளை விருத்தம்]

தையலை உயர்வு செய் [பாரதியின் புதிய ஆத்திசூடி]

பெண்ணின் உரிமையைப் பேணிட
  மண்ணில் மலர்ந்திடும் இன்பமே!
கண்ணின் இமையெனக் காத்திடக்
  கன்னல் சுரந்திடும் வாழ்விலே!
எண்ணில் பெருமையை ஏற்றிட
  இல்லாள் இணையென என்கவே!
விண்ணின் இறையொளி சூழுமே!
  விந்தைப் புகழினைச் சூடுமே!!
  
    [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
தேமா + கருவிளம்  + கூவிளம் என்ற வாய்பாட்டில் அனைத்து அரையடிகளும் அமைய வேண்டும். இவ்வாய்பாட்டில் வெண்டளை இயற்கையாய் அமையும். இவ்வாறு நான்கடிகள் ஓரெதுகை பெற்று வரவேண்டும். ஒன்று, நான்காம் சீர்களில் மோனை அமையும்.

ஓரடியில் ஒற்று நீக்கிக் கணக்கிட 18 எழுத்துகளை இவ்விருத்தம் பெற்றிருக்கும்.

ஆத்திசூடி நுாலில் உள்ள ஓரடியைத் தலைப்பாகக் கொண்டு இவ்வகை அறுசீர் விருத்தம் ஒன்றைப் பாடுமாறு பாவலர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
  
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற முகநுால் குழுவில் இணைந்து தங்கள் விருத்தத்தைப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
19.02.2018